„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa młodzieży w wieku 15 – 25 lat z terenu województwa świętokrzyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

  • zmiana postaw osób uzależnionych wobec substancji odurzającej zmierzająca w kierunku trzeźwości
  • rozwiązywanie problemów dotyczących aktywności zawodowej
  • nabycie podstawowych umiejętności  w pełnieniu ról społecznych
  • podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych
  • podniesienie wiedzy z zakresu pielęgnacji ogrodu, wykonywania wyrobów ceramicznych i z gliny, prac plastyczno- technicznych, kulinarnych