„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 15- osobowej grupy młodych ludzi od 15 do 25 lat z terenu województwa świętokrzyskiego przebywających na leczeniu odwykowym od substancji psychoaktywnych w Ośrodku rehabilitacji w Pałęgach w województwie świętokrzyskim.