„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Doradztwo zawodowe  06.07.2012

  W dniu 6 lipca 2012 miały miejsce ostatnie zajęcia z Doradztwa Zawodowego w ramach projektu: "Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach" .Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia miały na celu podsumowanie  zagadnień omawianych w ciągu całego cyklu spotkań .Charakter zajęć był odmienny od dotychczasowych: osoba  prowadząca wspólnie z grupą przygotowała słodki deser- z owocami sezonowymi .W trakcie jego przygotowywania swobodnie wymieniano uwagi na  temat różnych zagadnień poruszanych podczas odbytych zajęć.

   

  Następnie w świetlicy kontynuowano zajęcia z grupą. Każdy z uczestników wypowiedział się na temat przydatności zajęć z doradztwa. Padały stwierdzenia, że dzięki tym zajęciom uczestnicy "otworzyli" się na innych, dowiedzieli się więcej o sobie, o swoich cechach charakteru, predyspozycjach do dalszej nauki i w przyszłości charakteru pracy, uwierzyli w siebie, zwiększyli znacznie zasób słownictwa, poznali sposób uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, potrafią napisać CV, poznali mowę ciała, zagadnienie manipulacji i perswazji, wiedzą co to znaczy być asertywnymi i na ile jest to ważne dla każdego z nas, poznali swoje mocne strony charakteru i uwierzyli w to, że są w stanie być pozytywnie odbieranymi przez otoczenie.

   

  Oceniam ,że zajęcia były bardzo przydatne i cieszę się ,że tak pozytywnie zostały ocenione przez młodych ludzi.

   

  Jako prowadząca  zrealizowałam przygotowane zagadnienia  i mam nadzieję, że będą one cennymi wskazówkami dla wszystkich, którzy zetknęli się  z nimi podczas którychkolwiek moich zajęć.


  04.07.2012

  Tematem zajęć było przypomnienie  znaczenia asertywności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej- rola zdolności asertywnych w wywarciu dobrego wrażenia. Należy pamiętać, że potencjalny szef chciałby zobaczyć, jakim typem osoby jesteśmy, czy jesteśmy gotowi do obrony własnych poglądów, szanując zarazem zdanie innych.  Osoba prowadząca podawała przykłady zachowań , a grupa miała wskazać ,które z nich są asertywnymi. Zasady agresywne, zasady uległości i zasady asertywności- przykłady i omówienie.
  Kolejnym tematem spotkania było :Wpływ  grupy społecznej  na zachowanie jednostki". Omówiono wpływ grup pierwotnych i wtórnych, swoich i obcych. Techniki  wywierania wpływu na ludzi i zasady wpływu społecznego, Perswazja ukryta, językowa, manipulacja, presja.
  Elementem końcowym była zabawa na zaufanie " Kartki" oraz zabawa na umacnianie zespołu " Złóż koc".
  Grupa wykazała dużą aktywność podczas zajęć , Wyraźnie są osoby
  dominujące w chęci poznania nowych obszarów wiedzy.


  16.06.2012

  Podczas zajęć omówiono  :

   

  - zasady pisania CV- pokazano CV napisane przez prowadzącą.

  - zapoznano uczestników zajęć z  7 cechami i kompetencjami które są zawsze pożądane przez pracodawców /pracowitość, umiejętność zarządzania czasem, elastyczność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, samodzielność, lojalność -

  scharakteryzowano każdą  z w/w cech podając konkretne przykłady ,które można wykorzystać  podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  -praca w marketingu- rola kolorów w reklamie

  - sytuacje/ zachowania/ wymagające asertywności i sytuacje wymagające pokory, a rozmowa kwalifikacyjna,

   

  Grupa wykazała duże zainteresowanie tematyką zajęć


  02.06.2012

  Zajęcia z doradztwa miały w większości charakter rozmów indywidualnych z podopiecznymi ,podczas których  wykonano także ćwiczenie związane z uzupełnieniem załącznika  " Mógłbym być "oraz odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań ankiety" Czy lubisz??".


  Po licznych  spotkaniach  doradcy z mieszkańcami Ośrodka w Pałęgach nadszedł czas na sprecyzowanie możliwości, zainteresowań ,umiejętności kierunku dalszej nauki , a w przyszłości ewentualnych poczynań zawodowych. W zasadzie w większości propozycje doradcy  i uczestników zajęć  były bardzo zbieżne.

   

  Przeprowadzono także zabawę - ćwiczenie umożliwiające wykazanie się pomysłowością  wyboru połączenia drobnych elementów w całość. Grupa wykazała  dużą aktywność podczas zajęć zarówno indywidualnych , jak i zbiorowych.


  26.05.2012

  Zagadnienia omówione w czasie zajęć w dniu 26 maja 2012 r to; Ankiety: "W czym jestem mistrzem?" oraz : " Czy lubisz to wykonywać ? "Ankiety pozwolą dokładniej uściślić związek osobowości z zawodem, którzy podopieczni ośrodka chcieliby  w przyszłości wykonywać. Większość wskazała  na osobowość realistyczną , społeczną  i w części konwencjonalną. Nie pojawiła się osobowość  badawcza i przedsiębiorcza.


  Kolejny poruszony temat to kolory ,a nasz charakter. Cechy naszej osobowości, mocne  i słabe strony , a towarzyszące na co dzień kolory. Zajęcia zakończone zostały formą zabawową , która miała uświadomić ciągłą konieczność dążenia do celu poprzez wykonanie prostych poleceń o charakterze sportowym.


  19.05.2012

  Zajęcia poświęcone były znajomości własnej osobowości, akceptacji samego siebie. Uczestnicy zajęć wypełnili test :" Czy masz konfliktową osobowość". Większość z nich wykazuje osobowość na poziomie konfliktowości w normie, co jest dobrym zwiastunem   w podejmowaniu ważnych decyzji  zawodowych ,a w dalszej części osobistych życiowych kroków. Bierność doprowadza do obniżania pozycji w każdej grupie, a  w konsekwencji do izolacji społecznej .Dużym niebezpieczeństwem przy poznawaniu samego siebie i innych jest traktowanie znanych nam cech osobowości jako szablonów  poznania.
  Świadomość tego jacy jesteśmy i związana z tym samoocena ma bardzo duży wpływ na to, jakie cele stawiam przed sobą i z jaką energią są przez nas realizowane.


  12.05.2012

  Tematem przewodnim zajęć były " Emocjonalne  podstawy wyboru zawodu".
  Inteligencja teoretyczna , a inteligencja emocjonalna. Inteligencja teoretyczna nie gwarantuje życiowych sukcesów. Takie cechy jak: zdolność motywacji,, wytrwałość w dążeniu do celu mimo licznych niepowodzeń, umiejętność regulowania nastroju i nie pooddawanie się zmartwieniom upośledzającym zdolność myślenia, zdolność wczuwania się w nastroje innych osób, optymistyczne patrzenie w przyszłość to cechy tzw. inteligencji emocjonalnej. Stopień , a jakim opanujemy te umiejętności ma ogromny wpływ na to ,czy odniesiemy w życiu sukces.


  Grupa chłopców  była bardzo aktywna podczas zajęć .Zadawano pytania wykraczające poza planowaną tematykę. Grupa zainteresowana była wpływem  manipulacji na podejmowane przez młodych ludzi / i nie tylko/ różnego rodzaju decyzji . Temu zagadnieniu poświęcono dużą część zajęć.


  Kontynuowano także zagadnienia "mowy ciała" jako istotnego elementu podczas rozmowy- oczy , tułów.


  30.04.2012

  Tematem zajęć były m.in. zawody znikające na rynku pracy,  zawody nowe na rynku pracy  i zawody nietypowe na rynku pracy. Prowadząca przekazała na prośbę uczestników zajęć więcej informacji   dotyczących zawodów :  brakarz,  zdun,  copywriter,  pilot ,  kierowca samochodów z naczepami-  specyfika pracy, konieczne wykształcenie, przewidywane zarobki uśrednione.


  Uczestnicy zajęć wypełnili ankietę  "Projektowanie systemu szkolnego-"- konieczną  do  postawienia diagnozy dla konkretnych osób. Kolejnym punktem zajęć była następna lekcja z cyklu "Mowa ciała". Czy można "rozmawiać " bez użycia słów?, bez użycia dłoni? ,dłonie przy twarzy, dłonie na karku, "strzepywanie nitek", zagryzanie placów.


  ADAPTATORY- gesty których celem jest zaadaptowanie się czy oswojenie z sytuacją. Umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami - np. napięcie, frustracja, znudzenie, niechęć.


  21.04.2012

  Prowadząca przekazała wiedzę, jak są przechwytywane od rozmówców informacje ze względu na " mowę ciała" : ruchy ciała, gesty rąk, mimika twarzy, intonacja głosu, dystans fizyczny. Komunikacja niewerbalna w 55% ma wpływ na wynik końcowy każdej rozmowy, dlatego tak ważne jest poznanie podstawowych tajemnic z zakresu mowy ciała. Uczestnicy zajęć dokonali także prezentacji swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej - wykorzystując poznane do tej pory tajemnice mowy ciała.

  Grupa wykazała po raz kolejny dużą aktywność podczas zajęć z doradztwa i duże zaangażowanie poszczególnych osób w czasie różnych ćwiczeń, zwłaszcza w ćwiczeniu" Kamień by się poruszył", " Co "mówią" moje buty o mnie.?


  14.04.2012

  Tematem zajęć była :" Mowa ciała, a skuteczność naszego przekazu. Jak używać mowy ciała , by osiągnąć sukces?". Uczestnicy  zajęć brali także udział w ćwiczeniach gestów i mimiki,które były ćwiczeniami pobudzającymi i przełączającymi uwagę, :" Co ty właściwie robisz",  "Ambitny Andrzej", " Coś na A". Podzieleni na 2 grupy  wysłuchali  tekstów: "Przypadek Agaty" oraz "Biografia rodzinna " i mieli za zadanie dokładne powtórzenie zasłyszanego tekstu oraz zaproponowanie ich zakończenia. Celem tej części zajęć było poznawanie nowego słownictwa.


  24.03.2012

  Podczas zajęć omówiono 10 zawodów i dopasowano odpowiadające im cechy charakterystyczne (dopasowanie do konkretu) - praca w grupach. Zastosowano elementy dramy jako metody nauki doskonalenia wewnętrznych możliwości podopiecznych. Przeprowadzono ćwiczenia głosowe i pisemne  mające wzbogacić i doskonalić wymowę.


  12.03.2012

  Zajęcia prowadzono w formie dyskusyjno-zabawowej z całą grupą  wraz  z osobami będącymi w danym dniu na prawach  gości w ośrodku.
  Zajęcia były kontynuacją poprzedniego spotkania  i stanowiły
  sprawdzian umiejętności :
  - właściwego budowania zespołu
  - dokonywania samooceny
  - poznawania źródeł motywacji
  - otwarcia się na grupę
  - umiejętności przełączania uwagi
  Zastosowano formę zabawową : " Jak w teleturnieju"," Co ty właściwie robisz"?," Jak się zachowasz?" ,"Hierarchia", "Głuchy telefon".
  Celem ,który pojawiał się w większości zadań był trening komunikacji werbalnej .Uczestnicy zajęć wypełnili   także ankietę "Wiadomości o sobie samym "dotyczącą  zakresu zdobytej wiedzy szkolnej i chęci  kontynuacji dalszej nauki w kierunku zdobycia konkretnej wiedzy niezbędnej do pracy .


  16.02.2012

  Ustalamy styl naszego uczenia się. W tym celu uczestnicy zajęć wypełnili kwestionariusz którego celem  było ustalenie , jaka jest ich  metoda uczenia się. Przypisanie najwyższej  rangi (liczby punktów) zdaniom, które najlepiej opisywały sposób, w jaki się poszczególne osoby uczą , a niskiej rangi / najmniejszej ilości punktów/ tym zdaniom, które nie charakteryzują ich  sposobu uczenia się. Wypełnienie tego kwestionariusza ma posłużyć przekazaniu informacji " Jak się uczysz", a nie do oceniania  umiejętności uczenia się.
  Uczestnicy zajęć wypełnili tabelę Przeszłość- Przyszłość. Istotne były informacje dotyczące przyszłości, tego co chcą w życiu osiągnąć w sferze związanej z nauką, pracą i życiem osobistym. Ten blok zajęć  ma na celu przygotowanie uczniów do radzenia sobie z praktycznym wykorzystaniem wiedzy o sobie i o świecie w procesie planowania i projektowania sposobów realizacji celów zawodowych.


  23.01.2012

  "Planuję swoją przyszłość"- decyzje edukacyjne"

  Najważniejszą kwestią jest to, by dopasować jak najbardziej odpowiedni zawód do swoich marzeń          i możliwości. Nie należy robić niczego na siłę, nie poddawać się presji otoczenia. Tylko decyzja samodzielna, dobrze przemyślana  i zgodna z własnymi zainteresowaniami, może gwarantować            w przyszłości sukces i realizację marzeń.
  Samodzielna praca to na razie odległa wizja. Na tym etapie należy skoncentrować wysiłki i czas na wyborze odpowiedniej szkoły korespondującej z pasjami i planami, bowiem w ten sposób inwestujemy w swoją przyszłość.
  Prowadzenie ćwiczenia "Dziennikarz" ( zainicjowanie myślenia o przyszłości). Mini-wywiady przeprowadzone w parach.


  09.01.2012

  Rozmowy indywidualne dotyczyły zainteresowań  i umiejętności w zakresie wyobraźni przestrzennej, sprawności językowej, zdolności artystycznych, plastycznych, technicznych. Ważną kwestią   przy wyborze dalszego kształcenia w celu wyboru zawodu są cechy charakteru: otwartość wobec innych ludzi, kreatywność, cierpliwość, skłonność do zachowań impulsywnych, predyspozycje przywódcze, możliwości psychiczne: odporność na stres, reakcje na krytykę swojej osoby, sytuacje konfliktowe.
  Najskuteczniejsza metodą określenia się w tych kwestiach jest szczera i poważna rozmowa . Temu właśnie służyły w/w zajęcia. Niektóre osoby spośród rozmówców są zainteresowane prawidłowo
  napisanym listem motywacyjnym, dlatego jedne z kolejnych zajęć będą temu poświęcone.