„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt będzie realizowany od 1.01.2011r. do 31.08.2011r.

1. TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA (01.01.2011-31.08.2011)

2. ZAJECIA PODNOSZACE KOMPETENCJE (01.04.2011-31.08.2011)

  • Zajęcia ogrodnicze
  • Warsztaty ceramiczno garncarskie
  • Zajęcia plastyczno- techniczne
  • Zajęcia kulinarne
  • Zajęcia informatyczne

3. DORADZTWO ZAWODOWE

4. WYCIECZKI, OBOZY I BIWAKI TERAPEUTYCZNE