„Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach”
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7. 2. 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu

Praca z uzależnionymi z Ośrodka Rehabilitacji w Pałęgach

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest od stycznia 2011 do sierpnia 2012

 

Szczegółowe informacje

Magdalena Żak
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 366 94 03
e-mail: m.zak@nadziejarodzinie.org.pl
www.nadziejarodzinie.org.pl